Świadectwo energetyczne

Górny Śląsk – Zabrze, Ruda Śląska, Gliwice.

Czym jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne w przepisach prawa: od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane.

Świadectwo energetyczne to dokument wydawany przez specjalistę, określający zapotrzebowanie na energię w danym budynku lub lokalu tj. ogrzewanie, ciepła woda, wentylacja i klimatyzacja. Ocenie podlegają przede wszystkim potrzeby energetyczne budynku wynikające z jego przeznaczenia oraz istniejących systemów instalacyjnych.

Świadectwo energetyczne to dokument sporządzany w formie pisemnej zawierający takie informacje jak dane charakteryzujące budynek oraz ilość energii zużywanej na ogrzewanie, ciepłą wodę, wentylację i klimatyzację. Świadectwo zawiera także wskaźniki porównawcze oraz wytyczne i wskazanie usprawnień, które pozwolą obniżyć zapotrzebowanie na energię.

Świadectwo energetyczne

Kiedy świadectwo energetyczne jest potrzebne?

Świadectwo energetyczne ważne jest 10 lat. Sporządza się je w przypadku umów, na podstawie których następuje: przeniesienie własności: budynku, lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, albo zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej; powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową – wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo  energetyczne.

Świadectwo energetyczne nie może być sporządzone przez właściciela budynku, lokalu lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej oraz w budynkach z instalacją centralnego ogrzewania zasilaną ze źródła w budynku lub poza nim, świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego może być opracowane na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Przepisu nie stosuje się do lokali mieszkalnych posiadających własne instalacje ogrzewcze. Właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie.

Właściciel budynku jest obowiązany zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:

– upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku;

– w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Przepisów w sprawie obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nie stosuje się do budynków: podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej; przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata; niemieszkalnych służących gospodarce rolnej; przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2*rok); mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku inwestor jest obowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane). Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/(m2*rok) niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną.

Jakie korzyści wynikają z posiadania świadectwa energetycznego?

Dla nabywców i najemców nieruchomości niewątpliwą korzyścią jest rozeznanie jak wysokie są orientacyjne koszty ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), oraz o koszty eksploatacycjne wentylacji i klimatyzacji. Uwzględnione w świadectwie informacje dotyczą również stanu izolacji przegród zewnętrznych oraz sprawności technicznej kotła grzewczego.

Ze świadectwa energetycznego właściciele nieruchomości uzyskują także informacje na temat rzeczywistego stanu energetycznego budynku oraz otrzymują zalecenia dotyczące przedsięwzięć termomodernizacyjnych mających na celu obniżenie zużycia energii. Certyfikat charakterystyki energetycznej budynku jest bardzo przydatnym przy wycenie nieruchomości.

Osoby planujące sprzedać nieruchomość dzięki wcześniejszym inwestycjom energooszczędnym mogą uzyskać odpowiednio wyższą cenę za nieruchomość z już poprawioną charakterystyką energetyczną. Natomiast ci, którzy planują zakup nieruchomości mogą liczyć na otrzymanie rzetelnej informacji o stanie energetycznym budynku, dzięki czemu zyskują możliwość porównania z innymi obiektami.

Wszystkie świadectwa energetyczne wykonywane przez firmę P.K.Profess sporządzane są zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego ( Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr156, poz. 1118, z późn. zm.3)).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Realizujemy prace na terenie Górnego Śląska – w szczególności (audyt energetyczny, świadectwo energetyczne) Zabrze, Ruda Śląska i Gliwice.

Masz pytania?

© P.K. Profess Projekt i wykonanie: Inbudo.pl