Blog o ogrzewaniu

Dowiedź się jak tanie może być ogrzewanie

Czym jest świadectwo energetyczne budynku?

13 luty 2014

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument w którym określone zostaje zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku takich jak ogrzewanie, wentylacja, przygotowanie ciepłej wody użytkowej czy klimatyzacja.

Ocena budynku zawarta w dokumencie jakim jest świadectwo energetyczne uwzględnia na podstawie wszystkich instalacji i przegród budowlanych wielkość zapotrzebowania na energię. To co bierze się pod uwagę podczas dokonywania obliczeń to także warunki pogodowe panujące na terenie danego obiektu.

Charakterystyka energetyczna danego obiektu przedstawiona zostaje w postaci wskaźników EP (zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną) i EK (zapotrzebowanie na energię końcową). Ich wartości tyczą się rocznego zużycia energii, odniesionego do danej powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza.

Współczynnik EP przedstawia ilościową ocenę zużycia energii elektrycznej, wskaźnik EK natomiast symbolizuje efektywność energetyczną budynku i wszystkich jego systemów.Wskaźnik EP uwzględnia zarówno energię końcową, jak i dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej, potrzebne do dostarczenia do granic budynku każdego wykorzystywanego nośnika, na przykład węgla. Im niższa jego wartość, tym większa całościowa efektywność danego obiektu.

Wartość zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną jaką uzyskamy zostanie przedstawiona w świadectwie na skali przypominającej suwak. Wyznaczany jest również wskaźnik EP dla tego samego budynku, jednak zamiast zastosowania rzeczywistej charakterystyki energetycznej przyjmuje się wartości graniczne, zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Jeśli uzyskany parametr jest niższy od referencyjnego oznacza to, iż budynek spełnia wszelkie wymagania izolacyjności cieplnej, zarówno pod względem konstrukcji przegród nieprzezroczystych i przezroczystych, jak i zapotrzebowania na energię.

Kto musi sporządzić świadectwo energetyczne?

Obowiązek posiadania dokumenty jakim jest świadectwo energetyczne budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika bezpośrednio z przepisów prawa wspólnoty europejskiej. Nowelizacja ustawy Prawo budowlane wprowadziła do naszego prawa zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zapisane w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Świadectwo energetyczne budynku jest wymagane nie tylko w wypadku jego wybudowania, ale także sprzedaży lub wynajmu lub gdy w wyniku przebudowy uległa zmianie charakterystyka energetyczna.

Tagi: , , ,

© P.K. Profess Projekt i wykonanie: Inbudo.pl